HyLife Pork Japan 社長執行役員兼CBDO,Asia 舩越 直之

HyLife Pork Japan 社長執行役員兼CBDO,Asia 舩越 直之